Kancelaria Notarialna    Bartłomiej Rakoca i Rafał Wasilewski Notariusze     Bydgoszcz ul. Gdańska 128, I piętro,  Tel. 52 524 00 35


  O NAS DOKUMENTY OPŁATY USŁUGI KONTAKT


Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów. Ich weryfikacja przez Notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne być przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawną obsługę. Poniżej przedstawione są podstawowe dokumenty z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji:

1. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
• Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inny),
• aktualny odpis z księgi wieczystej,
• dane z dowodów osobistych,
• numery NIP.


2. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
• Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inny),
• aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona,
• zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu,
• dane z dowodów osobistych,
• numery NIP.


3. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:
• Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inny),
• aktualny odpis z księgi wieczystej,
• decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,
• wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości;
• zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,
• wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
• dane z dowodów osobistych,
• numery NIP.

(c) Kancelaria Notarialna Bydgoszcz Bydgoszcz ul. Gdańska 128, I piętro, Czynne: Poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00