Kancelaria Notarialna

Bartłomiej Rakoca

Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed objęciem stanowiska notariusza był przez wiele lat Sędzią w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w wydziale cywilnym

Kancelaria Notarialna

Bartłomieja Rakoca działa na rynku od 10 grudnia 2008 roku, a od 11.10.2010 w formie spółki partnerskiej z Rafałem Wasilewskim. Działalność notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Zgodnie z ustawą notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego.

Rafał Wasilewski

Ukończył Uniwersytet Gdański. Przez wiele lat zajmował się obsługą prawną przedsiębiorców indywidualnych oraz firm jako radca prawny.

Kancelaria Notarialna

czynna od Poniedziałku do Piątku 9:00 – 17:00 w Soboty 10:00 - 14:00
Pracujemy w sobotę we wskazanych godzinach, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Podstawą funkcjonowania notariatu jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie

Kancelaria Notarialna Rakoca & Wasilewski

Kancelaria Notarialna

 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Sporządzanie aktów notarialnych m.in:
  - umowy sprzedaży,
  - umowy dożywocia,
  - umowy darowizny, 
  - umowy przenoszące własność nieruchomości,
  - umowy majątkowe małżeńskie,
  - umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
  - umowy przedwstępne,
  - umowy zamiany,
  - umowy warunkowe, 
  - umowy spółki,
  - umowy o dział spadku,
  - umowy o podział majątku wspólnego,
  - umowy zniesienia współwłasności, 
  - testamenty,
 • Sporządzanie poświadczeń
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
 • Doręczanie oświadczeń
 • Spisywanie protokołów
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności
  lub szczególne okoliczności

Sporządzanie aktów notarialnych m.in:

 • umowy sprzedaży

 • umowy dożywocia

 • umowy darowizny

 • umowy przenoszące własność nieruchomości

 • umowy majątkowe małżeńskie

 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych

 • umowy przedwstępne

notariusz Bydgoszcz
 • umowy zamiany

 • umowy warunkowe

 • umowy spółki

 • umowy o dział spadku

 • umowy o podział majątku wspólnego

 • umowy zniesienia współwłasności

 • testamenty

Galeria

Opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.
Istnieje możliwość płatności kartą

Pobierz dokument

Taksa notarialna

Pobierz dokument

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Pobierz dokument

Podatek od spadków i darowizn

Dokumenty

Czynności notarialne

Do dokonania jakiejkolwiek czynności notarialnej niezbędne jest dostarczenie kompletu odpowiednich dokumentów. Ich weryfikacja przez Notariusza pozwoli stwierdzić czy są one wystarczające do sporządzenia danej czynności. Dokumenty winne być przedłożone kilka dni przed ustalonym terminem, co zagwarantuje sprawną obsługę. Poniżej przedstawione są podstawowe dokumenty z podziałem na rodzaj i przedmiot transakcji:

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • • Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inny), aktualny odpis z księgi wieczystej
 • • dane z dowodów osobistych
 • • numery NIP

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • • Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, przydział, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub inny)
 • • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli jest ona prowadzona
 • • zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługiwaniu prawa do lokalu
 • • dane z dowodów osobistych
 • • numery NIP

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • • Tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub inny),
 • • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana,
 • • wydany przez starostwo powiatowe wypis z rejestru gruntów dla zbywanej nieruchomości;
 • • zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku,
 • • wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczonym budynkiem (wraz z adnotacją: „dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”),
 • • dane z dowodów osobistych,
 • • numery NIP.

Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku 9:00 – 17:00
w Soboty 10:00 - 14:00

Kontakt


Kancelaria Notarialna
Bartłomiej Rakoca Notariusz
Rafał Wasilewski Notariusz


ul. Gdańska 128, I piętro, 85-021 Bydgoszcz


Kancelaria Notarialna czynna:
Poniedziałek – piątek: 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 - 14:00
W sobotę zapraszamy, po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Inne terminu możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.


Tel. 52 524 00 35
Tel. 52 524 00 36
Tel. 52 524 00 37
Fax. 52 581 10 53

Jesteśmy tutaj

Bydgoszcz